Xà lách cao sản

Khoảng cách trồng: lên líp cao 15cm, rộng 1.2m, hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm.

Mật độ trồng 15.000-20.000 cây/1000m2.

Lượng giống cần: 400-600g/1000m2.