Dền xanh lá tròn

Trồng được quanh năm, ít bị sâu bệnh hại. Thân tròn, xanh mềm. Lá nhỏ tròn, màu xanh.
Thu hoạch 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.
Lượng giống cần: gieo sạ 200-300g, gieo cấy 80-120g/1.000 m2.