Dền xanh lá nhọn

Trồng được quanh năm, ít bị sâu bệnh hại. Thân tròn, xanh mềm. Lá màu xanh, nhỏ dài, chóp lá nhọn.
Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.
Mật độ trồng: gieo sạ 200-300, gieo cấy 80-120g/1.000 m2.