Dền đỏ lá tròn

Trồng quanh năm, sinh trưởng và phát triển mạnh. Kháng bệnh tốt, Thời gian thu hoạch : 25-30 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng:hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.

Lượng giống cần: 80-120g/1000m2

Danh mục: