Dền đỏ lá nhọn

Trồng quanh năm, sinh trưởng và phát triển mạnh. Kháng bệnh tốt.
Thời gian thu hoạch : 25-30 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 15-20cm, cây cách cây 15cm.
Lượng giống cần: 80-120g/1000m2.