Cải thảo 034

Là loài rau ôn đới. Bắp nặng 0,8-1kg, cuốn bắp chặt. Độ đồng đều và năng suất cao. Khoảng cách trồng cây cách cây 35 – 40cm, hàng cách hàng 50 cm. Mật độ gieo: 1,5-2kg/ha.