Cải ngọt cao sản

Cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, không phân nhánh và trổ ngồng.
Thời gian thu hoạch ngắn 35-40 sau gieo. Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 15-20cm, Cây cách cây 10-15cm. Mỗi líp 4-5 hàng.
Mật độ gieo: 30.000-35.000 cây/1000m2.
Lượng hạt giống cần: 100-200g/1000m2